O nás

Naše firma se zabývá realizací řízených i neřízených zemních horizontálních podvrtů. V této oblasti působíme od roku 2014, kdy jsme pracovali pro rodinnou firmu Skalických, která na trhu působí od roku 1996.

V létě roku 2016 jsme se osamostatnili a založili vlastní firmu. V současné chvíli máme za sebou úspěšnou realizaci více než 6000bm v různých geologických podmínkách a různých průměrech podvrtů.

Řízené zemní podvrty provádíme do průměru 400mm a do délky 120m. Přesné řízení směru vrtání umožňuje vyhnout se známým i nečekaným překážkám pod povrchem např. plynové nebo vodovodní potrubí.

Neřízené zemní protlaky provádíme do průměru 350mm a v maximální délce 25m.

Výhodou těchto bezvýkopových technologií jsou minimální zásahy do okolního povrchu a nižší náklady na jeho uvedení do původního stavu (než je to u klasických výkopů). Podvrty se využívají při výstavbě nebo rekonstrukci plynového, vodovodního a kanalizačního potrubí, chráničky telekomunikačních nebo napěťových kabelů a všech inženýrských sítí. Součástí protlaku je vtažení chrániček z materiálů PVC, KG, Fe. Při provádění vrtu není na komunikacích či železnicích přerušen běžný provoz (odpadá tak nutnost objížděk) a život v bezprostředním okolí prováděných prací není nijak zásadně omezen. Nepříznivé vlivy na životní prostředí jsou vyloučeny.

Vybavení

Vrtací stroj GRUNDODRILL 10S

Stroj má hydraulické kladivo s 30-ti tunovým příklepem, točivým momentem 4,2tuny a tahem 10tun. Pracuje v měkkých i velmi náročných geologických podmínkách (hlína, písek, štěrkopísek s příměsí opuk i břidlic apod.)

Rozměry stroje jsou 3m x 5,5m a podvrty děláme do maximálního průměru 400mm a maximální délky 120m. Není nutné připojení k elektrické síti, stroj má vlastní soustavu čerpadel. Vrtat lze v měkkých i velmi náročných geologických podmínkách (hlína, písek, štěrkopísek s příměsí opuk i břidlic apod.) Zemní práce je možné prodávět do teplot maximálně -1 °C. Nepříznivé vlivy na životní prostředí jsou vyloučeny a jsou minimální zásahy do okolního povrchu.

Hydraulické propichovací zařízení PZ-65

Stroj má rozměry 50cm x 70cm a sílu protlaku 15tun. Maximální průměr protlaků je 350mm o maximální délce 25m. Není nutné připojení k elektrické síti, jelikož je zařízení připojeno na benzínový agregát. Tlačit lze v měkkých i náročnějších geologických podmínkách (hlína, písek, štěrkopísek apod.). Zemní práce je však možné provádět bez teplotního omezení. Nepříznivé vlivy na řivotní prostředí jsou vyloučeny a jsou minimální zásahy do okolního povrchu.

Podmínky vrtání

Vytyčení inženýrských sítí

Před zahájením prací je nutné, aby zadavatel zajistil vytyčení všech inženýrských sítí s maximální přesností tak, aby během protlaků nedošlo k jejich poškození. V případech s velkým množstvím již existujících inženýrských sítí je to nezbytná podmínka pro technické zvládnutí podvrtu. Neexistují-li dostatečné podklady u správců sítí, pak je možné využít např. georadar. Přesnost vrtání umožňuje bez větších komplikací provést pokládku nového potrubí s bezpečným odstupem od stávajících inženýrských sítí.

Provedení vstupních a výstupních jam

Ve většině případů zajišťuje provedení vstupních a výstupních jam zadavatel. Z pravidla proto, že v rámci ostatních zemních prací, které v místě provádí, to bývá organizačně jednodušší a levnější. Jejich přesné umístění a rozměr je dohodnut při přípravě daného prostupu a dle místních podmínek. Pohybuje se v půdorysných rozměrech 1,5 x 1,5m až 3 x 3m. Hloubka výkopů je z technologických důvodů obvykle 0,5m pod požadovanou hloubkou ode dna vtahovaného potrubí. Obecnou podmínkou je, aby vstupní výkop nebyl ve směru vrtání delší než 3m. Větší rozměry vyžadují pomocnou stabilizaci vrtných tyčí tak, aby nemohlo dojít k jejich zlomení bočním rázem. Stroj pro řízené horizontální vrtání je na rozdíl od klasických protlaků umístěno před vstupním výkopem. To na jedné straně umožňuje podstatné zmenšení této jámy, na straně druhé však vyžaduje volnou plochu pro ustavení vrtné soupravy. Ta musí při práci stát s odstupem 3-5m od této jámy. U náročných podvrtů s velkým převýšením a u velkých vrtných souprav, které používají tužší vrtné tyče musí být odstup i větší. Délka vrtací soupravy je cca 5,5m.

Půdní podmínky

Omezujícím faktorem pro použití této technologie jsou především půdní podmínky. Ideální jsou hlinité půdy a jíly bez podílu kamene, komplikovanější je prostředí nesoudržných půd jako jsou písky, hrubé štěrky a kamenité půdy s vysokým obsahem kamenité frakce. Vrty v silně kamenitých půdách, hrubých štěrcích nebo měkčích horninách jsou prováděny pomocí speciálního vrtného nářadí upraveného pro těžké půdní podmínky.

Postup při realizaci protlaku

Pilotní vrt

Začíná ve vstupním a končí ve výstupním výkopu. Startovací výkop se provrtá rotující řízenou hlavou a dále pokračuje v předem stanovené trase. Na konci vrtné hlavice se nacházejí trysky, ze kterých pod tlakem vychází bentonitová směs, která narušuje okolní půdu. Hlavice obsahuje vysílač, který přenáší potřebná data jako je úhel naklonění, natočení vrtné hlavice aj. Vše se zobrazuje na displeji vrtné soupravy a díky tomu může obsluha korigovat směr, hloubku a odchylky vrtné hlavice od plánované trasy.

Rozšíření pilotního vrtu

V cílovém výkopu se z vrtného ústrojí odmontuje vrtná hlavice místo které se připevní rozšiřovací hlava. Ta má tvar kužele, který je osazen zuby a tryskami pro odstraňování půdy pomocí bentonitové směsi. Hlavice při zpětném chodu rotuje a zvětšuje průřez pilotního vrtu. Směs vody a půdy se vyplavuje do vstupní i výstupní jámy.

Vtažení potrubí

Zatažení potrubí se provádí stejně jako rozšiřování vrtu od cílového výkopu po startovací jámu. Potrubí se připevní k tažné hlavici pomocí otáčecího oka.

Reference

Ceník

Ceny jsou stanoveny individuálně podle typu a rozsahu jednotlivých zakázek.
Pro více informací volejte tel.: 608 922 915.

Samozřejmostí je účtování pouze úspěšného protlaku.